ZAHRADNÍ SLAVNOST

SOBOTA 18. 5. 2019 v 10:30

Cena: 0 Kč / jedná se pouze o rezervaci místa, konzumace je záležitostí účastníka

ŽOFÍN – SLOVANSKÝ OSTROV – Praha 1, Slovanský ostrov 1

Celodenní přehlídka projektů (10:30 – 18:00), které podporují Rotary a Rotaract kluby a jejich partnerů. Účast zatím potvrdily tyto subjekty:

Síť pro rodinu - www.sitprorodinu.cz

Síť pro rodinu, z.s. spolu s mateřskými centry už čtvrt století posiluje hodnotu rodiny ve společnosti, v mateřských centrech i ve firmách. Naší vizí je vytvářet společnost přátelskou rodině. Stavíme na sdílení, spolupráci, vzájemné podpoře a chceme mít vliv. Podporujeme tradiční rodinný model a respektujeme jiné rodinné modely. Síť aktuálně sdružuje téměř 300 mateřských center napříč Českou republikou. Činnost mateřských center sdružených v Síti pro rodinu zasahuje odhadem 60 000 rodin přímo a činnost Sítě pro rodinu přináší užitek potažmo všem rodinám.

Na zahradní slavnost připravuje:

 • Rodinný piknik na dekách na travnatých plochách před palácem Žofín
 • Vystoupení skupiny Yellow Sisters s programem pro děti
 • Strom přání české rodině, spojený s návštěvami a přáními osobností
 • Výroba papírových klobouků pro děti
 • Infostánek a fotopoint

Nadace Krása pomoci - www.krasapomoci.cz

Nadace Krása pomoci byla založena v roce 2008. Během deseti let podpořila projekty neziskových organizací, které pomáhají seniorům, částkou přesahující 30 milionů korun. Podporuje programy domácí péče o seniory a dobrovolnické programy po celé České republice. Nadace také vede vlastní unikátní projekt, který se jmenuje „Doma bez obav.“ V rámci něj koordinátorky péče propojují osamělé seniory se službami domácí péče, které jim umožní žít ve svém domácím prostředí, ale o kterých sami senioři nevědí, nebo o ně neumějí sami požádat. Cílem tohoto projektu je zajistit důstojný život seniorů ve vlastní domácnosti, jak nejdéle je to možné. Takto Nadace Krása pomoci pomohla tisícům seniorů, kteří by jinak museli předčasně do ústavní péče.

Na zahradní slavnost připravuje:

 • účast patronky nadace Taťány Kuchařové
 • gerontooblek, jehož prostřednictvím se mladí lidé mohou vžít do kůže seniora
 • malování na trička pro děti
 • stánek s prodejem drobných předmětů
 • poradenství v oblasti neformální péče o seniory
 • informace o možnosti, jak se stát dobrovolníkem

SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - www.sons.cz

Ačkoli ztráta nebo vážné poškození zraku znamená v životě velkou změnu, život tím nekončí. SONS pomáhá zrakově postiženým lidem i jejich blízkým především tím, že poskytuje informace, rady, zácvik, odstraňuje bariéry, hledá zaměstnání, cvičí vodicí psy, provozuje kluby - prostě učí žít bez zraku. Spolu s obecně prospěšnými společnostmi, které organizace vybudovala a které nabídku rozšiřují o další služby, pracuje na celém území ČR pro všechny, kdo ji potřebují. Zásady počínání jsou: svépomoc, partnerství, solidarita, úcta k lidské důstojnosti, svobodná volba, zdravý rozum. Součástí SONS je Středisko výcviku vodicích psů (SVVP). Jde o profesionální pracoviště, které se zabývá výchovou a výcvikem vodicích psů jako průvodců těžce zrakově postižených osob, teoretickou i praktickou přípravou žadatele na převzetí a užívání vodicího psa, odborným předáváním vodicího psa do užívání, praktickým zácvikem dvojice nevidomý člověk a vodicí pes a pomocí při řešení jakýchkoli problémů vyplývajících z užívání vodicího psa během celé jeho činné služby.

Na zahradní slavnost připravuje SONS:

 • Ukázka výcviku vodicích psů
 • Infostánek

Junák – český skaut - www.skaut.cz

Junák - český skaut jako největší výchovná organizace u nás, která pořádá množství různorodých akcí na regionální i celorepublikové úrovni. V Česku je 60 522 skautů a skautek v 2092 oddílech, organizace pořádá 1042 dětských táborů a podporuje ji téměř 13 400 dobrovolníků. Označení Junák je původně český ekvivalent zakladatele Antonína Benjamina Svojsíka pro mezinárodní označení skaut. Organizace, která u nás vznikla v roce 1912 (proběhl první skautský tábor a vyšly Základy junáctví) a poté byla třikrát obnovována v letech 1945, 1968 a 1989, je součástí světového skautského hnutí a je členem Světové organizace skautského hnutí (WOSM) a Světové asociace skautek (WAGGGS).

Na zahradní slavnost připravuje:

 • ukázka podsadových stanů pro letní tábory (světový unikát)
 • pobyt na táboře prostřednictvím brýlí s virtuální realitou
 • ukázky skautských dovedností pro děti a výroba drobností (prověření jemné motoriky)
 • představení příběhů patronů jamoddílů (od slova jamboree) – například Miloše Formana, Václava Havla, Jiřího Navrátila, Dagmar Skálové či nejstaršího skauta v ČR, bratra Eduarda Marka
 • fotokoutek – každý se může vyfotit ve skautském kroji nebo klobouku

ParaCENTRUM Fenix - www.pcfenix.cz

ParaCENTRUM Fenix je organizace, která od roku 2004 pomáhá lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Podpírá je v náročné životní změně, ukazuje cestu a bojuje za jejich lepší společenské začlenění a kvalitu života. V současnosti pracuje na investičním projektu, na jehož konci bude postavené centrum ambulantních služeb v Brně pro cca 500 vozíčkářů ročně. Jedná se o veřejně prospěšnou záležitost, která z hlediska fungování i architektury nemá v ČR obdobu.

Na zahradní slavnost připravuje:

 • možnost vyzkoušet si zdolávání překážek na vozíku
 • infostánek – didaktický model páteře, asistence člověku na vozíku, model budoucího Fenixu a zkušenosti s projektováním domu pro vozíčkáře

PODROBNÉ INFORMACE BUDEME PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT

Více o současnosti paláce Žofín
Historie paláce Žofín a o inauguraci distriktu v roce 1999